09/03/13 DHS v Birdvill03/10/09 DHS v Guyer03/06/09 DHS v Lake Dallas02/27/09 DHS JV boys v Ryan02/24/09 DHS Girls v Argyle02/24/09 DHS Boys v Argyle2009 seniors02/17/09 DHS JV v Guyer02/17/09 DHS V v Guyer02/10/09 DHS v Ryan02/20/09 DHS v BirdvilleDHS Varsity Boys v Lake Dallas 2/13/09DHS JV Boys v Lake Dallas 2/13/09DHS Boys v Argyle 02/06/09DHS girls v Argyle 02/06/09DHS JV Girls v Sherman 1/30/09DHS V v Sherman 1/30/09DHS Boys 01/20/09DHS JV v Cougars 01/17/09DHS v Cougars 01/17/09Sherman Tournament 1/10/09Sherman Tournament 1/09/09DHS v Creekview2009 Alumni v GirlsDHS v Richardson2009 Alumni v Boys